I love Ukraine
+380508164434
+19292371077
+447418354587
Germany phone number +493025559878
+61290995697
+380442211988
Більше контактів
info@conciergegroup.org
conciergegroup.org@gmail.com
12 фахівців
онлайн
По всьому світу
24/7
Якісний сервіс

Договір публічної оферти на надання послуг

м. Київ

Приватне підприємство «Консьєрж Груп» (далі — Виконавець), в особі директора Піменова Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, публікує цей Договір публічної оферти на надання послуг (далі — договір) фізичним особам (далі — Клієнтам), які приєднаються до Договору шляхом беззастережного прийняття його умов.

1. Визначення

1.1. «Виконавець» — юридична особа, зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.

1.2. «Клієнт» — фізична особа — громадянин України, іноземний громадянин чи особа без громадянства, яка беззастережно прийняла умови даного Договору.

1.3. «Сторони» — Виконавець та Клієнт спільно.

1.4. «Сторона» — Виконавець або Клієнт окремо.

1.5. «Беззастережне прийняття умов Договору» — замовлення Клієнтом послуг Виконавця, оплата Клієнтом послуг Виконавця або вчинення Клієнтом інших дій, які відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України є прийняттям умов Договору.

1.6. «Послуги» — посередницькі, консультативні та інформаційні послуги, які надає Виконавець Клієнту, перелік яких визначено в Правилах надання послуг.

1.7. «Правила надання послуг» — правила, яким Сторони зобов’язані слідувати в процесі надання Виконавцем Клієнту послуг. Правила надання послуг визначені в Додатку №1 до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

1.8. «Політика конфіденційності» — правила, що регламентують збирання, використання та зберігання Сторонами інформації відносно один одного, яка стане доступна їм у зв’язку з виконанням даного Договору. Правила конфіденційності визначені в Додатку №2 до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

1.9. «Замовлення» — письмовий, усний або складений в електронній формі намір Клієнта отримати від Виконавця послугу відповідно до даного Договору. Замовлення може бути передане Клієнтом Виконавцю засобами телефонного та факсимільного зв’язку, а також використовуючи електронну пошту.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Клієнту послуги відповідно до його замовлення, а Клієнт зобов’язується приймати послуги та оплачувати їх відповідно до положень цього Договору.

3. Права та обов’язки Виконавця

3.1. Виконавець за цим Договором зобов’язаний:

3.1.1. Прийняти замовлення, отримане від Клієнта, крім випадків передбачених цим Договором.

3.1.2. Проінформувати Клієнта стосовно строків та вартості послуг.

3.1.3. Приступити до підготовки та надання послуг у термін, погоджений з Клієнтом.

3.1.4. Надати послуги, які за якістю, кількістю та змістом повністю відповідають замовленням Клієнта.

3.1.5. Дотримуватися відповідного рівня культури надання послуг.

3.1.6. Дотримуватися Політики конфіденційності щодо інформації, яка стала доступна Виконавцю в процесі надання послуг Клієнту.

3.2. Виконавець за цим Договором має право:

3.2.1. Відмовитися від прийняття замовлення, отриманого від Клієнта в наступних випадках:

— якщо термін для надання послуг, передбачений клієнтом в замовленні, не є розумним і реальним для такого роду послуг;

— якщо у Виконавця відсутня реальна можливість надати передбачені замовленням послуги Клієнту.

3.2.2. Самостійно вибирати засоби, методи, матеріали, які будуть використовуватися для надання послуг Клієнту, якщо інше не передбачено замовленням Клієнта.

3.2.3. Залучати третіх осіб до надання послуг Клієнту

3.2.4. Відмовитися від надання послуг Клієнту в будь-який час до моменту, коли послуги вже надані Клієнту.

4. Права та обов’язки Клієнта

4.1. Клієнт за цим Договором зобов’язаний:

4.1.1. Ознайомиться з цим Договором та додатками до нього до направлення Виконавцю замовлення на надання послуг.

4.1.2. Викласти в замовленні чіткий перелік та обсяги послуг, які Клієнт має намір отримати.

4.1.3. Неухильно дотримуватися інструкції Виконавця в процесі підготовки та надання послуг.

4.1.4. Оплатити послуги у строки, погоджені з Виконавцем, до або після надання Виконавцем послуг.

4.1.5. Дотримуватися Політики конфіденційності щодо інформації, яка стала доступна Клієнту в процесі надання послуг Виконавцем.

4.2. Виконавець за цим Договором має право:

4.3. Отримати повну інформацію щодо замовлених ним послуг.

4.3.1. Самостійно обирати місце і час надання послуг, крім випадків, коли послуги можуть бути надані тільки в певному місці і тільки в певний час.

4.3.2. Відмовитися від надання послуг Виконавцем в будь-який час до моменту, коли послуги вже надані Клієнту. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити всі витрати, які поніс Виконавець в процесі підготовки послуг.

5. Порядок надання послуг

5.1. Клієнт направляє Виконавцю замовлення будь-яким передбаченим цим Договором способом з урахуванням розумного строку для виконання замовлення Виконавцем.

5.2. Виконавець підтверджує отримання замовлення та інформує Клієнта стосовно строків та вартість надання послуг.

5.3. Сторони погоджують дату і місце надання послуг, їх обсяги, перелік та зміст.

5.4. Клієнт оплачує послуги до надання послуг. Сторони можуть погодити можливість відстрочки оплати послуг при виконанні кожного конкретного замовлення Клієнта.

5.5. Виконавець надає послуги за умови, що Клієнт їх оплатив, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.6. Для отримання послуг від Консьєрж Груп — Клієнт повинен придбати один із пакетів обслуговування (далі підписка), які розміщені на сайті Виконавця та одноразово сплатити вартість відповідної підписки на обслуговування. Згодом гроші не повертаються і у вартість послуг не включаються.

6. Оплата послуг

6.1. Клієнт оплачує послуги на підставі рахунку, квитанції або чека виставленого Виконавцем. Рахунок, квитанція або чек є розрахунковими документами, що підтверджують факт надання послуги.

6.2. Клієнт здійснює оплату послуг готівковим, безготівковим або іншим способом відповідно до законодавства та умов даного Договору.

6.3. При готівковому розрахунку моментом оплати є момент одержання коштів Виконавцем від Клієнта. При безготівковому або іншому способі оплати моментом оплати є момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.4. Клієнт оплачує послуги, як правило, до їх надання Виконавцем. Інший порядок оплати послуг може бути узгоджений Сторонами для кожного конкретного замовлення. При цьому зміна порядку оплати послуг не є наданням одному Клієнту переваг щодо інших Клієнтів, а є відображенням особливостей надання деяких видів послуг.

6.5. У разі оплати послуг Клієнтом після їх надання Виконавцем, Клієнт зобов’язаний оплатити такі послуги в строк, узгоджений Сторонами, але в будь-якому разі не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надання послуг.

6.6. У вартість кожної послуги входять витрати Виконавця з їх підготовки та надання Клієнту, а також вартість посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг Виконавця. При цьому вартість послуг відображається однією сумою по кожному виду послуг.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення своїх обов’язків за цим Договором відповідно до положень цього Договору та чинного законодавства.

7.2. Виконавець несе відповідальність за прямий матеріальний збиток, який буде завдано Клієнтові з вини Виконавця в процесі виконання послуг, у розмірі, що не перевищує вартість послуг, наданих Виконавцем за конкретним замовленням Клієнта.

7.3. Клієнт несе відповідальність за порушення термінів оплати послуг у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє на момент порушення зобов’язання, від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати послуг.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за збитки, завдані Клієнту третіми особами в процесі надання послуг.

7.5. За якість і кількість товарів, пошук, підбір і доставка яких були виконані Виконавцем на підставі цього Договору, несуть відповідальність їх безпосередні продавці.

7.6. Виконавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків по цьому Договору з вини Клієнта.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків за цим Договором у разі, якщо він вжив усі можливі дії для належного виконання своїх обов’язків, але через дії третіх осіб (постачальників товарів і послуг) виконання цього Договору стало неможливим.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків за цим Договором, якщо часткове або повне невиконання своїх обов’язків є наслідками обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не могли передбачити і попередити. У такому разі термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на строк, протягом якого будуть діяти такі обставини непереборної сили.

9. Рекламації та вирішення спорів

9.1. Спори, розбіжності і протиріччя між Сторонами щодо цього Договору повинні вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо спір не може бути вирішений Сторонами шляхом переговорів, спір повинен бути переданий на розгляд до суду згідно юрисдикції, передбаченої законодавством України.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту беззастережного прийняття Клієнтом умов Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Сторони мають право відмовитися від виконання Договору, повідомивши про це іншу Сторону засобами телефонного та факсимільного зв’язку, а також використовуючи електронну пошту. При цьому Клієнт не звільняється від зобов’язань, які виникли у нього в процесі виконання умов цього Договору щодо оплати послуг Виконавця і по компенсації витрат Виконавця на підготовку до надання послуг Клієнту.

11. Інші умови Договору

11.1. На момент підписання цього Договору Виконавець є платником єдиного податку (група 3, ставка 5%) і не є платником ПДВ.

11.2. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

11.3. Цей договір розміщено для публічного доступу та ознайомлення на веб-сайті Виконавця за адресою http://conciergegroup.org

11.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни у цей Договір та в додатки до нього шляхом публікації таких змін на веб-сайті Виконавця за адресою http://conciergegroup.org Зміни в договір та додатки до нього набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця. Подальше використання послуг Виконавця означає беззастережне прийняття Клієнтом таких змін.

11.5. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, яка стала їм доступна в процесі виконання цього Договору.

11.6. Беззастережно прийнявши умови даного Договору, Клієнт дає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Також клієнт дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, якщо це необхідно для виконання цього Договору.

11.7. Додатки до цього Договору:

Додаток №1 — Правила надання послуг;

Додаток №2 — Політика конфіденційності.

12. Реквізити та контактна інформація Виконавця

Приватне підприємство «Консьєрж Груп»

код ЄДРПОУ: 39337515,

e-mail: info@conciergegroup.org

Веб-сайт: http://conciergegroup.org

 


Всі поля є обов'язковими

×


Всі поля є обов'язковими

×


Всі поля є обов'язковими

×
Для нас немає нічого неможливого!